Strona główna| Pitagoras| Ranking| Test analityczny| Testy IQ| Sklep

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie.

3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania i jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

II. Definicje

1. Usługodawca – Pitagoras.pl – Sławomir Wójcik z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Orlej 22/1, 53-143 Wrocław, NIP 876-194-88-11, Regon: 932733741.

2. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.

3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

III. Zakres usług

1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:

2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.

IV. Zawarcie umowy świadczenie usług

1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika.

2. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.

V. Płatności

1. Wysokości opłat:

Test IQ - niebieski

a/ Aby uzyskać dostęp do wyników testu należy, po rozwiązanym teście wysłać SMS numer 7255.
b/ Opłata za SMS 2zł + VAT. Całkowity koszt 2,46zł
c/ Opłata jest jednorazowa i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami i kosztami.


Test IQ - czerwony

a/ Cena za dostęp do wyników testu zależna jest od sposobu płatności:
  • 7zł brutto – płatność online
  • 9zł netto (11,07zł brutto) – SMS na numer 7936
b/ Opłata jest jednorazowa i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami i kosztami.
Test IQ PRO - czarny

a/ Cena za dostęp do wyników testu zależna jest od sposobu płatności:
  • 19zł brutto – płatność online
  • 25zł netto (30,75zł brutto) – SMS na numer 92555
b/ Opłata jest jednorazowa i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami i kosztami.
Test umiejętności analitycznych

a/ Aby uzyskać dostęp do wyników testu należy, po rozwiązanym teście wysłać SMS numer 7455.
b/ Opłata za SMS 4zł + VAT. Całkowity koszt 4,92zł
c/ Opłata jest jednorazowa i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami i kosztami.


2. Płatności elektroniczne są realizowane za pośrednictwem systemu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90, KRS nr 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.

3. Obsługę płatności za pomocą SMS przejmuje serwis JustPay.pl, który jest operatorem technicznym.

4. Serwis Pitagoras.pl nie zbiera i nie gromadzi danych związanych z płatnościami. W szczególności nie są zbierane i przechowywane numery telefonów oraz inne dane udostępnianie przez użytkownika konieczne do obsługi płatności.

VI. Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.

3. Korzystając z Serwisu Użytkownicy zobowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad Netykiety.

4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

5. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

VII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkowników.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Usługodawca.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Jedynymi danymi osobowymi, które zbiera Usługodawca są adres e-mail i imię, które zostały nam udostępnione przez adresata poprzez zapisanie się na newsletter lub zamówieniu bezpłatnego e-booka.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail osobom, których dane kontaktowe posiada. Wiadomości mogą odnosić się do promowania serwisu, informacji o aktualizacjach, nowych projektach, kalendarium imprez matematycznych.

5. Każdy użytkownik, który pozostawił swoje dane w serwisie Pitagoras.pl lub zostało to uczynione bez jego wiedzy może je zmienić lub usunąć kontaktując się pod adresem kontakt@pitagoras.pl

6. Niektóre obszary serwisu Pitagoras.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w celu uproszczenia operacji, np. kontrola czasu w Teście IQ. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych.

IX. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@pitagoras.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: identyfikator nadany w trakcie korzystania z usługi, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

X. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik może kierować na adres kontakt@pitagoras.pl.

3. Regulamin wchodzi w życie dnia 14.04.2011 r.

20 zadań;
czas rozwiązywania 20-40 minut;
bonus w postaci darmowego e-booka
Cena 2zł + VAT
Bez haczyków, drobnych druczków. Całkowity koszt to 2,46zł (płatność online lub SMS)
Obawiasz się Testu IQ?
Potraktuj to jako dobrą zabawę!

Test IQ

30 zadań;
czas rozwiązywania 60-80 minut;
bonus w postaci darmowego e-booka
Dla wymagających!
Szczególnie precyzyjnie mierzy wartości IQ powyżej 120.
Cena 7zł (przelew online)
lub 9zł + VAT (SMS)

Test wysokiego IQ

40 zadań;
czas rozwiązywania do 40 minut;
bonus w postaci darmowego e-booka z wyjaśnieniem zadań
Dla najlepszych!
Szczególnie precyzyjnie mierzy wartości IQ powyżej 140.
Cena 19zł (przelew online)
lub 30,75zł (SMS)

Test wysokiego IQ

Imię

Email